C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.27

 

Tier 2

C. Arpinēius, eques Rōmānus, et Q. Iūnius ex Hispānia, mittuntur ā Caesare ad Ambiorigem Catuvolcumque. illī Rōmānī saepe Ambiorigem vīsitābant atque Caesar voluit eōs cum Ambiorige dīcere.

 

Ambiorix dīxit, “ego dēbeō plūrimum Caesarī prō beneficiīs ēius. ob opera Caesaris, nōn necesse est mihi dāre trībutum Aduāctucīs, meīs finitimīs. Caesar quoque remīsit meum fīlium et fīlium frātris, quōs Aduātucī tenuerant in servitūte. dē oppūgnātiōne castrōrum -- nōn fēcī id aut iūdiciō meō aut voluntāte sed coāctū cīvitātis. sua imperia et meum imperium sunt aequa.

 

“cīvitātī, hae rēs erant causa bellī quod cīvitās nōn potuit resistere coniūrātiōnem Gallōrum. Gallī dēsīderant lībertātem. putō Gallōs nōn posse superāre Rōmānōs sed Gallī credunt sē vincere posse. cōnsilium Gallōrum est oppūgnāre omnia hīberna Caesaris simul, nē aliqua legiō posset venīre auxiliō alterae legiōnī.

 

“ōrō Titūrium ut consulat salūtī suae et mīlitum Rōmānōrum quod māgna manus Germānōrum trānsiit Rhenum. adveniet bīduō. priusquam fīnitimī possunt sentīre mīlitēs ex hībernīs ēdūctōs esse, necesse est dēdūcere eōs aut ad Cicerōnem aut ad Labiēnum. Cicerō est circiter quīnquāgintā mīlia passuum abest ab eīs, Labiēnus amplius paulō.”

 

Ambiorix cōnfīrmāvit haec verba iūre iūrandō et dīxit datūrum esse Rōmānīs mīlitibus tūtum iter per terrās suās.