C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.26

 

Tier 2

quindecim diēbus, Ambiorix et Catuvolcus cēpērunt cōnsilium dēfectiōnis. illī accēpērunt Sabīnum Cottamque comiter ad finēs rēgnī suī et portāvērunt frūmentum in castra Romana. tamen Indutiomārus Trēverus mīsit nūntiōs ad eōs et ob eam causam Ambiorix et Catuvolcus excītāvērunt suōs hominēs. vēnērunt ad castra ut oppūgnārent.

 

nostrī mīlitēs celeriter cēpērunt arma vāllumque ascendērunt. Hīspānī equitēs ēmīssī sunt ex ūnā parte. illī fuērunt superiōrēs in proeliō atque hostēs fugērunt.

 

post proelium, hostēs clāmāvērunt eōs habēre colloquium dēsīderāre. voluērunt minuī contrōversiās.