C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.30

 

Tier 2

disputātiō habita est in utramque partem. sententia Sabīnī resisterētur vehementer ā Cottā.

 

tandem Sabīnus dīxit magnā vōce, “potēs vincere in hōc modō sed nōn timeō mortem...fortasse tū timēs mortem? sī aliquid gravis acciderit, omnēs virī pōscent ratiōnem ā tē. hī virī, sī liceat per tē, duōbus diēbus sustineant bellum cum proximīs hībernīs et nōn rēiectī sint ab cēterīs Rōmānīs; hī virī nōn mortuī sint aut ferrō aut famē.”