C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.35

 

Tier 2

hostēs praeceptum Ambiorigis observāvērunt; cum cohors Rōmānus ex orbe exīret, hōstēs celeriter fugiēbant. ea pars orbis erat nūdāta et hostēs iecērunt tēla ad latus apertum.

 

cum cohors Rōmānus revenīebat ad orbem, circumveniēbatur ab hostibus. sed sī Rōmānī in locō remanēbant, nec cum virtute agere poterant nec tela hostium effugere poterant.

 

Rōmānī accēpērunt multa vulnera sed tamen resistēbant magnam partem diēī. proelium incēpit prīmā lūce et ad hōram octāvam continuit. Rōmānī pūgnāverunt sine indīgnitāte.

 

tum utrumque femur T. Balventiō trāicitur tēlō. T. Balventius erat vir fortis et māgnae auctōritātis atque erat dux prīmī pīlī in superiōre annō.

 

Q. Lūcānius interficitur dum pūgnāns servāre suum filium.

 

L. Cotta, adhortāns cohortēs, vulnerātur fundā in adversum ōs.