C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.33

 

Tier 2

tum Titūrius Sabīnus, quī nihil putāvit prius, trepidāvit et cucurrit et disposuit cohortēs. Sabīnus tamen erat timidus et omnia vidēbantur dēficere eum. saepe accidit eīs quī capiunt cōnsilium in periculō.

 

at Cotta, quī cōgitāverat dē periculō in itinere, nōn ignōrāvit commūnem salūtem. ille mīlitēs appellāvit et cohortātus est. in cōnsiliō Cotta agēbat officia imperātōris et in pūgnā agēbat officia mīlitis.

 

cum āgmen esset longum et Sabīnus et Cotta necessaria non facere possent, Sabīnus et Cotta imperāvērunt mīlitēs relinquere impedīmenta et stāre in orbem. nōn erat malum cōnsilium quamquam minuit spem nostrīs mīlitibus et effēcit hostēs audāciōrēs, quod id vidēbatur factum esse nōn sine summō timōre et dēspērātiōne. ergo mīlitēs discessērunt ā sīgnīs et temptāvērunt petere atque arripere suās rēs ab impedīmentīs.