C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.47

 

Tier 2

hōrā circiter tertiā, Caesar audīvit dē adventū Crassī. eō dīe, Caesar prōcēdit XX mīlia passum. posuit Crassum Samarobrīvae et tradidit eī legiōnem. Caesar relinquēbat ibi impedimenta exercitūs, obsidēs Gallōs, litterās pūblicās, et omne frūmentum. voluit hanc legionem custodīre ea.

 

Fabius occurit Caesarem in itinere cum legiōne.

 

Labiēnus misit litterās ad Caesarem. indicāvit sē cōgnoscere dē morte Sabīnī et caede cohortium et māgnam manum Trēverōrum vēnisse ad eum. dīxit sē nōn fēcisse iter ex hībernīs ad Caesarem quod nōn posse sustinēre impetum hostium. dīxit esse nimis periculī quod omnēs equitātūs peditātūsque cōpiae Trēvorōrum sedisse tria mīlia passum longē ab suīs castrīs.