C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.45

 

Tier 2

oppugnātiō erat gravior atque asperior. magna pars mīlitum vulnerāta est et nunc erat parvus numerus dēfēnsōrum. atque necesse erat mittere litterās nūntiōsque ad Caesarem. multī nuntiī captī sunt et necābāntur in cōnspectū nostrōrum mīlitum cum cruciātū.

 

erat in castra nostra ūnus Nervius. sibi nōmen erat Verticō. Verticō erat honestus et credibilis. ille fūgerat ad Cicerōnem ā prīmā oppugnātiōne.

 

Verticō persuādet servō spē lībertātis māgnīsque praemiīs ut ferat litterās ad Caesarem.

 

servus fert hās litterās ligātās in telō. est Gallus movens inter Gallōs, sine suspiciōne. itaque pervenit ad Caesarem.

 

ab servō Caesar cōgnōvit dē perīculīs Cicerōnis legiōnisque.