C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.40

 

Tier 2

Cicerō temptābat mittere epistulam ad Caesarem et volēbat dāre praemia māgna nuntiīs sī pertulissent. omnēs viae obsessae sunt ā hostibus et nuntiī intercipiuntur.

 

noctū, Rōmānī aedificāvērunt CXX turrēs incrēdibilī celeritāte.

 

posterō diē, hostēs collēgērunt plūs mīlitum et oppūgnant castra. illī quoque complent fossam. nostrī mīlitēs etiam nunc hostēs resistunt.

 

nostrī mīlitēs labōrābant per totam noctem. necesse est eīs parāre omnia ad oppūgnātiōnem proximī diēī. multae sudēs, māgnus numerus pīlōrum mūrālium, turrēs, et pinnae lōrīcaeque factae sunt.

 

Cicerō ipse erat aeger sed nōn dābat sē ad quiētem. mīlitēs tandem coegērunt eum parcere sibi ā labōribus.