C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 5.37

 

Tier 2

Sabīnus iubet aliōs mīlitēs sequī sē ad Ambiorīgem. cum Rōmānī advenerunt, Ambiorīx iubet Sabīnum abicere arma. Sabīnus abicit sua arma et tunc iubet mīlitēs sēcum facere īdem.

 

dum Sabīnus et Ambiorīx dīcunt inter sē, mīlitēs Ambiorīgis circumveniunt paulātim Sabīnum. tunc interficiunt Sabīnum et aliōs mīlitēs Rōmānōs quī erant prope Sabīnum.

 

Gallī conclāmant vīctōriam atque tollunt ululātum. tunc faciunt alium impetum atque interficiunt L. Cottam et māximam partem mīlitum.

 

reliquī mīlitēs Rōmānī fugiunt ad castra unde vēnerant. cum hostēs oppugnārent, L. Petrosīdius aquilifer, iēcit aquilam intrā vāllum et ab hostibus pro castrīs interficitur.

 

Rōmānī quī sustinuērunt oppūgnātiōnem ad noctem, dēspērātā salūte, interficiunt sē in castrīs.

 

paucī mīlitēs fugerant ex proeliō et pervenērunt per silvās ad castra T. Labiēnī legātī. illī narrāvērunt Labiēnō omnia dē rēbus gestīs.