C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 6.20

 

Tier 2

apud Gallōs, aliquae cīvitātēs putantur administrāre suam rem pūblicam melius.

 

habent legēs statutās dē rūmōre. sī aliquis accēperit aliquam īnfōrmātiōnem dē rē pūblicā ā fīnitimīs, necesse est eī ferre ad magistrātum et nōn commūnicāre cum aliquō virō.

 

est cōgnitum hominēs incautōs et īgnārōs saepe esse territōs falsīs rūmōribus. hī hominēs saepe coguntur agere mala et capere cōnsilium dē summīs rēbus.

 

magistrātūs occultant ā multitūdine rēs quae vīsa est bonae et tradunt multitūdinī rēs quae magistrātūs iūdicāvērunt esse ex ūsū.

 

nōn licet hominibus dicere dē rē pūblicā nisi per cōnsilium.