C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 6.14

 

Tier 2

druidēs nōn pugnant in bellō neque dant tribūta cum reliquīs Gallīs.

 

habent vacātiōnem mīlitiae et habent immūnitātem omnium rērum.

 

quod hominēs dēsīderant haec praemia, multī conveniunt in disciplīnam druidum suā sponte. multī quoque mittuntur ā parentibus.

 

necesse est druidibus discere māgnum numerum versuum. itaque illī iuvenēs manere XX annōs in disciplīnā.

 

druidēs nōn exīstimant esse fās scribere disciplīnam. druidēs tamen scrībunt Graecīs litterīs in reliquīs rēbus, pūblicīs prīvātīsque.

 

nōn scribunt suam disciplīnam ob duās causās: quod nōn voluērunt disciplīnam ferrī in populum neque voluērunt eōs (quī discunt), cōnfīsōs litterīs, studēre minus memoriae. druides putant saepe hominēs scribere disciplīnam et remittere dīligentiam āc memoriam.

 

druidēs quoque credunt animās nōn interīre sed trānsīre ab aliīs hominbus ad aliōs hominēs post mortem. putant iuvenēs excitārī ad virtutem quod relinquunt metum mortis.

 

druidēs disputant multa dē sīderibus atque mōtū eōrum, dē māgnitūdine mundī āc terrārum, dē nātūrā rērum, dē vī āc potestāte immortālium deōrum, et trādunt scientiam iuventūtī.