C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 4.34

 

Tier 2

nostrī mīlitēs perturbātī sunt propter modum pūgnae et Caesar auxilium mīsit. cum Caesar et auxilium advēnerint, hostēs constitērunt et nostrī mīlitēs sperābant. Caesar arbitrābatur nōn tempus esse quō excitet hostem nec committat proelium. mox ad castra legionēs reduxit. interim, nostrī mīlitēs occupātī sunt et reliquī hostēs, quī erant in agrīs, discessērunt.

 

tempestatēs venērunt et nostrī mīlitēs in castris per multōs diēs mansērunt. hostēs pugnāre contrā nōs nōn potuērunt. Interim, barbarī nūntiōs ad partēs Brittaniae mīsērunt et nūntiī dīxērunt Rōmānōs paucōs mīlitēs habēre. tempus est bonum obtinēre praedam et Brittānōs līberāre et Rōmānōs ē castrīs expellere. celeriter collegērunt magnam multitudinem mīlitum et equitum et ad castra nostra vēnērunt.