C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 4.31

 

Tier 2

Caesar nōn cōgnōverat cōnsilia Brittanōrum sed tamen erat suspiciosus quod nāvēs fractae sunt et Britannī nōn iam dābant obsidēs. itaque Caesar incepit parāre ad omnia. cotīdie ferēbat frūmentum ex agrīs in castra. Caesar quoque ūtēbātur māteriā nāvium quae erant adflīctae gravissimē ut reparāret aliās nāvēs. iubēbat rēs comportārī ex Galliā. atque mīlitēs fēcērunt lābōrem summō studiō. quamquam XII navēs āmīssae erant, Caesar effēcit ut reliquae nāvēs possent nāvigārī.