C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 4.28

 

Tier 2

diēs quattuor postquam in Brittaniā Rōmanī vēnerant, pāx cōnfīrmāta est. nāvēs XVIII, quae equitēs portāverant, ex portū in lenī ventō nāvigāvērunt. ubi nāvēs approprīnquābant ad Brittaniam, tempestās subitō coörta est. haec tempestās aliās nāvēs ad eundem portum portāvit, aliās ad īnferiōrem partem insulae. hae nāvēs, quās fluctūs complent aquā, continentem petiērunt.