C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 1.7

 

Tier 2

nuntiātum est Caesarī Helvētiōs conārī per prōvinciam nostram iter facere. Caesar proficīscitur ab urbe et quam māximīs potest itineribus in Galliam contendit. imperat quam māximum potest mīlitum numerum (erat omnīnō in Galliā legiō ūna), et iubet milites pontem quī erat ad Genāvam, rescindere.

 

Ubi Helvētiī certiōrēs factī sunt dē adventū Caesaris, mittunt lēgātōs, quōrum Nammēius et Verucloetius prīncipēs sunt, ad Caesarem. in animō habēbant per prōvinciam iter facere sine ūllō maleficiō, quod aliud iter nōn habēbant. rogāvērunt Caesarī ut id liceat.

 

Caesar nōn putābat id concēdere. memoriā tenēbat L. Cassium occīsum esse ab Helvetiīs exercitumque eius pulsum esse et sub iugum missum esse. nōn exīstimābat hominēs inimīcō animō temperātūrōs esse ab iniūriā et maleficiō, sī eī iter facerent. Caesar respondit lēgātōs rēvenīre ad Īd. Aprīl. ut spatium intercēdere posset. Caesar voluit mīlitēs cōnvenīre.