C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 1.6

 

Tier 2

erant itinera duo: ūnum per Sēquanōs inter mōntem Iūram et flūmen Rhodanum it. hōc iter est difficile et angustum. mōns altissimus impendēbat ut paucī virī Helvetiōs prohibēre possent.

 

secundum iter per prōvinciam Rōmanam it. hoc iter est multō facilius et expedītius quod flūmen Rhodanum per iter fluit et Helvetiī id ad multōs locōs trānsīre possint. iter quoque transit fines Allobrogum. Allobroges recentē ā Romanīs superatī erant.

 

Genāva est extremum oppidum Allobrogum et est proximum Helvētiīs. pōns ē Genāva ad Helvētiōs pertinet.

 

Helvētiī exīstimābant vel persuāsūrōs esse Allobrogibus, vel coāctūrōs esse Allobrogēs , ut paterentur eōs īre per suōs fīnēs. Helvētiī id crēdidērunt quod Allobrogēs vidēbantur adhūc esse inimīcī Rōmānīs.

 

postquam omnia parāvērunt, Helvetiī dīcunt diem quā omnēs conveniant ad flumen Rodanum. is diēs erat a.d. V. Kal. Aprīl.