C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 1.5

 

Tier 2

post mortem Orgetorīgis, Helvētiī cōnantur facere id quod cōnstituerant facere. illī cōnstituērunt ē finibus suīs exīre. ubi Helvētiī parātī sunt exīre, incendunt oppida sua omnia (numerō ad duodecim), vīcōs (numerō ad quadringentōs), et prīvāta aedificia reliqua. illī quoque combūrunt frūmentum omne, praeterquam quod sēcum portātūrī erant.

 

Helvētiī fēcērunt eās rēs quod voluērunt nullam spem reditiōnis remanēre et esse parātiōrēs ad omnia perīcula. iubent quemque hominem efferre domō molita cibāria trium mēnsum.

 

persuādent Rauracīs et Tulingīs et Latobrīgīs (fīnitimīs suīs) ut ūnā cum eīs proficīscantur. eōdem consilio illae gentēs exūrunt oppidīs suīs vīcīsque. Helvētiī quoque ascīscunt Boiōs, receptōs ad sē sociōs. Boiī incolēbant trāns Rhēnum et in agrum Nōricum trānsibant Nōrēiamque oppūgnabant.