C. Iulius Caesar, Commentāriōrum dē Bellō Gallicō 1.3

 

Tier 2

Helvētiī hīs rēbus adductī sunt et auctōritāte Orgetorīgis permōtī sunt. cōnstituērunt comparāre multa. illī cōnstituērunt iūmentōrum et carrōrum quam māximum numerum coëmere. atque illī cōnstituērunt sēmentēs quam māximās facere. illī quoque cōnstituērunt pācem et amīcitiam cōnfīrmāre cum proximīs cīvitātibus. Helvētiī profectiōnem in tertium annum ā lēgē cōnfīrmant quod satis est omnia parāre duōbus annīs. Orgetorīx dēligitur quī omnia parāret. is sibi lēgātiōnem suscēpit.

 

Casticus erat Sēquanus. eius pater rēgnum in Sēquanīs obtinuerat et amīcus senatūs Rōmānī appellātus erat. Orgetorīx persuādet Casticō ut rēgnum patris occupāret.

 

Dumnorīx erat Aeduus quī eō tempore prīncipātum obtinēbat et māximē acceptus civibus erat. frāter eius erat Dīviciācus. Orgetorīx etiam persuādet Dumnorīgī ut rēgnum occupāret. Dumnorīgī fīliam suam in mātrimōnium dat.

 

Orgetorīx illīs dicit esse facile id perficere quod mox Orgetorīx imperium suae cīvitātis obtinēbit. ille quoque dicit Helvētiōs esse potentissimōs in omniā Galliā. ille cōnfirmat rēgna prō Dumnorīge Casticōque cum exercitū suō et suīs copiīs. omnēs virī dant fidem et iūs iūrandum aliīs. spērāvērunt rēgnāre totam Galliam per trēs potentissimōs populōs.