An Introduction to Horace

 

Q. Horātius Flaccus fuit poēta Rōmāna sub imperātōre Augustō. pater Horātiī fuit servus, sed dominus eum līberāvit. pater fīlium Horātium ad Rōmam et Athēnās mīsit, quod dē litterīs discere eum volēbat. in Bellō Cīvīlī Horātius contrā Augustum (tunc Octāviānum) pugnāvit. Horātius erat mīles nōn fortis, quī ē proeliō fūgit. Augustus, victor, agrōs et pecūniam ab Horātiī familiā rapuit. autem Maecēnās Horātium et sua carmina invēnit.

 

Maecēnās pecūniam Horātiī dedit, et Horātius Maecēnātem et Augustum laudāvit. sermōnēs et satura scrīpsit. Satura et Epodēs Horātiī sunt nōtissimī, quī culpās in variōrum cīvium hilariter dēmōnstrāvērunt. Horātius in Odibus nōn bellum laudāvit, sed vīnum et cēnam et amōrem et vītam privitam. in litterīs tamen Augustum laudāre continuit. Maecēnās mox Horātiī multōs agrōs dedit, quī nunc erat eques Rōmānus. dēnique Horātius Epistulās amīcīs scrīpsit.

 

Text originally written by Sean Minion