Vespasian and Titus

 Bust of Vespasian

T. Vespasiānus Flāvus erat eques, quī in Judēā mīlitibus praeerat. illō annō, Nerō mortuus erat, trēs virī imperium cēpērunt. Galba prīmus imperium cēpit. Othō tunc imperium cēpit. Vitellius postrēmō imperium cēpit. hōrum rērum nūntius ad Vespasiānum advēnit, quī Hierosolyma obsīdēbat. Vespasiānus esse imperātor ipse volēbat.

 

Vespasiānus ab Judēā ad Ītaliam mīlitēs dūcere coepit. Titus, quī erat fīlius Vespasiānī, in Judea manēbat. mīlitēs in Syriā et in Aegyptō Vespasiānum Imperātōrem appellābant. mox senātus Rōmānus Vespasiānum Imperātōrem appellāvit. interim Titus Judeam vīcit et templum Hierosolymīs dēlēvit. arcus in Forō Rōmānō triumphum Titī hodiē ostendit.

Bust of Titus 

Vespasiānus statim pecūniam collēgit. Imperātor novus tribūta in cīvibus imposuit. tribūta ab prōvinciīs collēgit. Titus gāzās ab Judea ferrēbat. Vespasiānus etiam in ūrīnam tribūta inposuit. Vespasiānus et Titus pecūniā collēcta Amphitheātrum prope forum Rōmānum aedicāvērunt, quod nōs hodiē Colossēum appellāmus. Rōmānī cīvēs in Amphitheātrō gladiātōrēs et vēnātiōnēs et etiam naumachiā grātuītā spectāvērunt.

 

Titus frātrem nōmine Domitiānum habuit. Domitiānus, postquam Vespasiānus et Titus erant mortuī, erat imperātor. senātus tamen Domitiānum laudāvit…

 

Text originally written by Sean Minion