The Roman Forum

 

forum est magnus locus in urbe Rōmānā. in forō est ārea pūblica. circum āream sunt multa aedifica. in āreā sunt statuae. statuae sunt imperātōrēs et cīvēs nōtissimī. arcus magnus victōriam imperātōris celebrat. hominēs per forum ambulant. plaustra et currūs forum intrāre nōn possunt.

 

forum erat negōtiātiōnis locus. aliī mercātōrēs piscēs, carōnēs, frūmentum, frūctūs, nucēs vēndunt. aliī mercātōrēs īnstrūmenta et vestīmenta et aliās rēs in āreā vēndunt. aliī mercātōrēs in basilicā negōtium agēbant. saepe erant basilicae in Rōmānīs urbibus. in basilicā cīvēs contrōversās ferrunt. iūdex contrōversās audit, et poenās praemiaque cernit.

 

tria aedificia in forō magistrātum habēbant. aedīlēs et duovirī urbem administrābant. magistrātūs quoque lēgēs faciēbant. in Curia ōrdō decuriōnum aut senātūs conveniēbat.

 

multa templa in forō erant. templa Iovem (et Iūnōnem et Minervam) et Apollōnem honōrant. ūnō in templō Rōmānī Isidem honōrant. Iuppiter et Apollō sunt Rōmānī deī, sed Īsis est deā Aegyptiā. Pompēiānī quoque templum prō imperātōre Vespasiānō aedificāvērunt. est templum Saturnī in forō. templum Saturnī est aerarium et Senātus Rōmānus multam pecūniam in templō posuērunt.

 

Eumachia erat fēmina dīves et sacerdōs. Eumachia magnum aedificium prō Concordiā Pietāteque aedificāvit. in aedificiō Eumachiae textōrēs negōtium agēbant.

 

Text originally written by Sean Minion