Homer, Hesiod, and Oral Poetry 

 

Homer British Museum

tempore antīquō, erant duo poētae clārissimī: Homērus et Hēsiodus

 

nescīmus multa dē persōnīs Homērī et Hēsiodī. ergō cōgitāmus multa dē persōnīs Homērī et Hēsiodī. 

 

fortassē Homērus erat caecus et vidēre nōn poterat. fortassē Homērus et Hēsiodus in certāmine poēticō pugnābant. fortassē Homērus nōn erat vērus vir. quis scit?

 

Pseudo-Seneca MAN Napoli Inv5616 n02

Homērus duās fābulās clārās creābat: Īlias et Odyssēa. Īlias est fābula dē bellō Trōiānō et dē īrā virī Graecī nōmine Achillēī. Odyssēa est fābula dē vīrō Graecō nōmine Odysseō. Odysseus in bellō Trōiānō pugnat et postquam domum revenīre vult. 

 

Hēsiodus quoque duās fābulās clārās creābat: Opera et Diēs et Theogonia. Opera et Diēs est fābula dē agricultūrā. Theogonia est fābula dē generātiōne deōrum Graecōrum et tōtīus mundī

 

poētae antīquī fābulās nōn scrībēbant sed fābulās cantābant. Homērus et Hēsiodus fābulās cantābant. posteā multī aliī hominēs fābulās Homērī Hēsiodīque quoque cantābant.