Mūrī Trōiae

ōlim Apollō et Neptūnus vīdērunt Lāomedontem. Lāomedon erat rex et aedificābat mūrōs. hī mūrī erant circum suam urbem. hac urbs erat Trōia.

 

labor Lāomedontis erat difficilis atque Apollō et Neptūnus voluērunt adiuvāre Lāomedontem. Lāomedon erat fessus et nōn dēsīderābat laborāre. illī deī mutāvērunt in hominēs et ad Lāomedontem ambulāvērunt. Lāomedon dīxit, “ō hominēs benevolēntēs, adiuvāte mē! habeō multam pecūniam et labor est difficilis!”

 

Apollō et Neptūnus mōvērunt magna saxa et aedificāvērunt magnōs mūrōs. Lāomedon tamen nōlēbat dāre pecūniam Apollinī Neptūnōque.

 Heracles about to kill Laomedon, terra sigillata flask from Southern Gaul, late 1st century–early 2nd century AD

atque Apollō et Neptūnus mittēbant mōnstrum ad Trōiam. ōrāculum dīxit, “Lāomedon dēbet sacrificāre suam fīliam!” Lāomedon tamen nōlēbat sacrificāre suam fīliam. Lāomedon rogāvit, “ubī sunt hēroēs? habeō equōs immortalēs!”

 

Herculēs advēnit, pūgnāvit mōnstrum, et servāvit fīliam Lāomedontis. Lāomedon tamen nōlēbat dāre equōs immortalēs Herculī.

 

atque Herculēs nēcāvit Lāomedontem. mōdō ūnus fīlius Lāomedontis mānsit. hic fīlius erat Priamus. nunc Priamus erat rēx Trōiae.

 

Word count: 146