Fall of Troy

 

decem annōs Graecī Trōiānōs obsidēbant sed urbem capere nōn poterant. tandem Agamemnōn, rex Graecōrum, dēspērābat; omnēs prīncipēs vocāvit et dīxit, “decem annōs iam Trōiam obsidēmus. saepe Trōiānōs in pugnā vincimus sed urbem capere nōn possumus. ego dēspērō. quid facere dēbēmus? domumne redīre dēbēmus? quid vōs putātis?”

 

omnēs prīncipēs tacēbant, sed Ulixēs respondit, “nōn dēspērō. cōnsilium novum habeō. audīte mē.”

 

Ulixēs intelligentiam māgnam habet. in linguā Graecā, sibi nōmen est 'Odysseus'. omnēs prīncipēs cōnsilium Ulixis attentē audiēbant et cōnsilium laudābant. equum ingentem ligneum fēcērunt et multōs virōs fortēs in equum posuērunt. illī mīlitēs in equum ascendērunt et in ventre equī sē cēlāvērunt. reliquī Graecōrum tunc ad nāvēs ambulāverunt et nāvigāvērunt ad īnsulam prope Trōiam.

 

prīmā lūce Trōiānī nāvēs vidērunt: gaudēbant quod Graecī fugērunt. gaudēbant quod pugnae tandem cōnfectae sunt. ē portīs urbis ad litus dēsertum currēbant. equum ingentem in litore spectāvērunt. aliī clamābant “dēbēmus dūcere equum ligneum in urbem.” aliī dicēbant “equō nōlīte crēdere! timēmus dōna Graecōrum. fortasse Graecī in equō sunt.”

 

tandem cōnstituērunt equum in urbem trahere. mīlitēs equum per portās trāxērunt et in templō pōsuērunt. deinde cēnās fēcērunt et multum vīnum bibērunt.

 

nox adest. dormiēbant Trōiānī. Graecī, quī in īnsulā erant, ē nāvibus exiērunt et celeriter ad urbem Trōiam cucurrēbant. mīlitēs, quī in equō cēlātī sunt, tacitī exiērunt et festīnābant ad portās.

 

custōdēs Trōiānī dormiēbant; ēbriī erant quod multum vīnum bibērant. Graecī illōs custōdēs nēcāvērunt; portās celeriter aperuērunt et amīcōs suōs accēpērunt. omnēs in viās urbis currēbant. paucī Trōiānōrum resistēbant. mox Graecī tōtam urbem cēpērunt. tandem rēgiam Priamī oppugnābant; Priamum et fīliōs suōs nēcāvērunt. paucī Trōiānōrum ēvāsērunt Graecōs. sīc Graecī tandem Trōiam cēpērunt et urbem dēlevērunt.

 

Word Count: 262