(Episode 18.3.b Mission Assist HUD)

>in oppidō Brigantium, 81 CE<

 

cēnātūrī cum Brigantibus, cōgitātis dē novissimīs mōmentīs:

 

cum dux oppidī dīceret plūrima verba dē vōbīs legātīs suīs, tamen verba omnia in linguā Brigantium erant, et illa nōn intellēxistis. cum verba intellegenda vōbīs essent, tamen nōn poterātis ea intellegere. incipiēbātis dēspērāre.

 

sed nōn despērandum erat. Sinistrus, "mehercle!" inquit "malum nunc fēcistis. dōnātūri. . . putō ducem dīcere sē vōs passeribus dōnātūrum cēnam--aut fortasse dīcit canibus. . . mea Brigantium lingua TSTTiī est nōn optima."

 

dux sē vertit ad vōs et pauca verba dīxit. translātor, "vōs" inquit "est amīcus Brigantibus. portāmus vōs ad Eboracum, ubi aliī Brigantēs habitat. illī scit locus ramī."

 

bracchia pandit et amplexāns vōs inquit "cēna paranda est coquō optimō meō!"

 

olebat leporem.

 

nunc, dēsinitis cōgitāre dē illīs ēventibus, et cōgitātis dē praesentibus:

 

cēna est. Brigāns coquus parat cēnam optimam.

 

agendum: cēna cēnanda est ut Brigāns.