(Episode 17.3.b Mission Assist HUD)

>aedēs parva prope aedēs magnās rēgiās Aquis Sulis, 81 CE<

 

Tiberium Salviamque relinquentēs postquam ultimam salūtātiōnem dedistis, ac spērantēs vōs revīsūrōs illōs amicōs, contenditis ē aedibus rēgiīs. viam longam habētis prō vōbīs.

 

itaque quōdam gaudiō, post trēs diēs, figūram vōbīs nōtam in viā cōnspicitis; eōdem tempore Septimus ēvānēscit mediā in dēscrīptiōne taediōsā dē formīs terrae Britanniae. Sinistrus est. vīscera vestra modō familiārī sē volvunt.

 

mīrābīliter statim estis quinquaginta passibus porrō in viā, ac stātis prō Sinistrō.

 

"melius illud agō," inquit. "putō Missionem Gubernātiōnem nōn etiam scīre vōs ēvānuisse."

 

sententia nōn facit vōs fēlīcēs dē sānitāte Recentiōrum vestrum, sed difficile est nōn admīrārī hoc. . . algorithma?

 

"cōnsilium denique cēpī: reveniam in missiōnibus alternis, incipiens in missiōne proximā. itaque illud est quid? duōdēvīginti, vīgintī, vīgintī et duō, vīgintī et quattuor, vīgintī et sex, duōdētriginta? secundum librum Dēmiurgi (dēbet tūtiōrem illum facere), egō in ultimā missiōne magnā aderō!

 

"sed nunc necesse est vōbīs principiproelium esse, nōnne?" rogat. "vōbīs illud dem."

 

ēvānēscit.

 

manus bellātōrum clāmantium vōs petunt gladiīis dē dextrā sinistrāque, sed Septimus utique revēnit, itaque est parvum beneficium.

 

agendum: aliquid agē!