(Episode 25.1.a Mission Assist HUD)

>in viīs Rōmae, 83 CE<

 

Secundō dūcente, ambulātis mentibus cōnfūsī viīs Subūrae ad Esquilīnum. sōle occāsō, iter vestrum obscūrissimum est. auribus vestrīs vocēs audientibus vigilium inter sēsē vocantium, subitō plangōrem alicuius audītis. plangōre tacitō, vōs ipsōs rogātis an ille miser moritūrus sit--aut fortasse fātum peius illum exspectet! canibus ululantibus, frīgus currit sicut arānea dē collō vestrō dēsuper trans tergum et per crūrēs usque ad pedēs.

 

domō tandem cōnspectō, laetissimī estis. Recentiīs salutem Esquilinī captūrīs, Secundus quoque laetus est. vōbīs lātīs ad portam domī Recentiae, īānitor vidētur vexātissimus, nam excitātus est ex somnō, sed deniariō ā Secundō dātō, vidētur laetior. “vērē, habeō tam multōs denarios ut dēfluant ex auribus meīs!” susurrat vōbīs. “fortasse est dōnum Demiurgī, mē illī grātō.”

 

Gāius nōn dormit, sed ambulat hīc illīc in ātriō. vōbīs cōnspectīs, accurrit et salūtat. tunc dūcit vōs in tablīnum.

 

“et?” dīcit. “sollicitus fuī! itinere factō, quid didicistis?”

 

agendum: hīs actīs, dīcite Gāiō multa aut pauca, quā vōbīs libet.