(Episode 23.2.a Mission Assist HUD)

>Rōmae, 83 CE<

 

cum apprōpinquābātis ad portās rēgiae, verba inter vigilēs Praetōriānōs dīcēbantur quae māximē vōbīs interesse vidēbantur.

 

nunc “haec puella" inquit ūnus ē vigilibus "quae recenter portābātur--illa ē Britanniā--quid est nōmen ei? nōmen illīus malē audiēbātur auribus meīs.”

 

“ah, Salvia erat," inquit alius "quae mōnstrābātur ad imperātōrem, fillia istīus monstrī quī iam in prōvinciīs dētinētur.”

 

“verē?" rogat prīmus vigil. "illa mihi nōn vidēbātur habēre vultum similem fīliō canis.” vigilēs rident.

 

“minimē," rēspondet alius. "et verba eius nōn dīcēbantur similia verbīs patris. vera grātia agēbātur ā puellā illā nōbīs; nōn est fēmina patricia Rōmae quae spectet nobis--nē putā quidem dē grātiārum actiōne! sed ībat ad Circum Māximum--certē illa ibi paucīs diēbus discet quōmodo necesse sit mātrōnam superbam agere.” vigil suspīrat.

 

agendum: iter facite ad circum māximum. ut viam glōriōsam contendātis, dīcite dē duōbus aliīs locīs quae ab Ovidiō amābantur.