(Episode 23.2.b Mission Assist HUD)

>circus māximus, 83 CE<

 

turba est ingēns, spectāculum cruentissimum. cum intrābātis in Circum, ā vōbīs conspiciēbātur spectāculum attonāns: vērum barbarī ad bēstiās iaciēbantur. plūrimī hominēs--nimium!--hīc adsunt. quōmodo Salvia ā vōbīs potest invenīrī in hāc turbā?

 

vix tamen vidētur aliēnum, fortūnātō radiō solis illuminante partem Circī nōn procul, vōs Salviam cōnspicere potestis. Salvia est, certē: nōn nunc eam vidēre potestis, sed, cum ā vōbīs spectābātur, sedēbat in grege virōrum fēminārumque gerentium togās et stolās habentēs clāvōs qualēs gerant patriciī. quōmodo per turbam īre potestis?

 

facillimam tamen fuisse viam invenītis, cum advēnistis prope Salviam. nam cum temptābātis per turbam prōcēdere, via aperiēbātur ante vōs, et vix aliquis pedibus vestrīs trudēbātur. stātis manentēs dum Salviam vōs āgnōscet. . . sed illa nōn vidētur vōs conspicere, quamquam stātis ante eam. quid accidit?!

 

vir quī vidētur vērum similis (sed iuvenior) illī Salviō quem in Britanniā cognōvistis "possumus" inquit "vōs adiuvāre?" vōx huius Salviī asper est, sed incipitis intellegere vōsmet asperōs esse, nam Salvia (certē illa est! aut gemina tam similis ut mater nōn possit duās fīliās distinguere) incipit ānxissima vidērī.

 

agendum: temptāte invenīre quid accidat, fingentēs causam crēdibilem Salviae quaerendae.