(Episode 20.2.a Mission Assist HUD)

 

>Eboracī, 81 CE<

 

"itaque," Agricola inquit, "tempus est movēre contrā Salvium et nōs parāre ut possimus pugnāre contrā hoc cōnsilium aliēnum. fabulae dīcunt vōs Recentiōs habēre mīrābilēs potestātēs ut iter faciātis celeriter: vultisne iungere mēcum ut iter faciāmus ad castra prope Londīnium, aut vīsūrusne sum vōs illīc?"

 

prōmittis vōs posse invenīre vestram viam ut vīsūrī eum illīc sītis. Agricola vōs relinquit in castrīs ut cōnsilium capiatis quōmodo viam inveniātis.

 

subitō adest Sinistrus.

 

"habeō aliquid" inquit "bonum pro vōbīs hodiē."

 

medicīnae Aemiliānōrum meliōrēs sunt; cum illās consūmātis, nōn sentītis vestrōs crīnēs fūmātūrōs. Sinistrī exempla apparent illam sententiam praebēre.

 

>Castra Sullae, 82 BCE<

 

"ē castrīs ad castra," Sinistrus susurrat. est facile Sullam invenīre; hī Corneliī semper habent vultum superbum.

 

Sulla sōlus est. apparet graviter cōgitāre cum sedeat in sellā ad mensam.

 

vērē enim paene nūbem cōgitātiōnis vidētis super caput Sullae. teritis oculōs, sed certē adest: nūbēs clarus ut cōgitātionēs Sullae dīcat.

 

nam verba "hōc est quid accidat Rōmam sinē Lapide," in nūbe scrīpta sunt.

 

agendum: interpellāte cōgitātiōnēs Sullae.