Romulus Remusque

 

postquam Fastulus puerōs, Rōmulum Remumque, uxorī portāvit, pastor iuvenēs dē vitā pāstōrāle docuit. virī malī saepe omnēs agricolās vēxāvērunt et bona rapuērunt.

 

Rōmulus Remusque iratī erant et in virōs malōs impetum fecērunt. Rōmulus Remusque virōs malōs reppulērunt, bona virōrum malōrum cēpērunt, et tunc iuvenēs praedam inter agricolās dīvidērunt.

 

unā diē, virī malī (lātrōnēs) revēnērunt et cēpērunt Remum. Remus in agrō cum ovibus erat et lātrōnēs nōn vīdit. lātrōnēs Remum ad regem Amūlium traxērunt. lātrōnēs dīxērunt, “invēnimus hunc virum in agrīs Numitōris. ille in agrōs impetum fēcit et bona nostra rapuit.”

 

Amūlius erat iratus et dedit Remum Numitōrī ad supplicium. Remus nunc erat servus sed Numitor nōn cōgnōvit Remum.

 

Faustulus interim dīxit Rōmulō omnia dē Amūliō Numitōreque. Rōmulus parābat cōnsilium adiuvāre fratrem suum. Rōmulus agricolās multōs vocāvit et tunc in regem Amūlium impetum fēcit. Rēmus quoque amīcōs vocāvit et fratrem suum adiuvāvit. Rōmulus Remusque Amūlium nēcāvērunt et tandem Numitor erat rēx iterum.

 

postquam mortem Amūliī, Rōmulus Remusque condere urbem novam constituērunt. necesse erat condere urbem in eōdem locō ubī lupa eōs invēnit -- prope rīvum Tiberem.

 

quod geminī erant, incertum fuit uter nōmen novae urbī daret et urbem regnāret. fortasse necesse erat Romulō Remōque auguria spectāre. Remus sex vulturēs super collem Aventīnum vīdit et super collem Palantīnum Rōmulus duodecim vulturēs vīdit. mox fratrēs contra sē pugnāvērunt. Remus trāns murōs Rōmulī saluit et statim Rōmulus fratrem suum nēcāvit.

 

tum Rōmulus haec verba dīxit: “sīc pereant omnēs quī transilient murōs meōs.”

 

nunc Rōmulus erat rēx urbis suae. appellāvit urbem novam nōmine suō; Rōma. Rōmulus legēs multās populō dedit. mox multī hominēs urbem novam intrāre dēsiderāvērunt. rēx Rōmulus asȳlum hīs hominibus dedit.

 

postquam multī hominēs urbem intrāvērunt, Rōmulus centem senātorēs creāvit. saepe hī virī “patrēs” appellātī sunt. paucae autem fēminae in urbe erant. necesse erat Romulō fēminās capere.

 

Rōmulus cōnsilium cēpit. erat urbs prope Rōmam et hac urbs habuit multās fēminās puellāsque. Rōmulus Sabinōs hominēs fēmināsque ad urbem suam invitāvit...